Privacy
 

De bescherming van de persoonlijke gegevens van de consument 
 .................................................................................................................................

1 :    De eigenaar van deze website houdt zich aan de wet op persoon-
       registratie,dit houdt onder meer in dat de daarvoor in aanmerking
       komende  registraties  worden aangemeld  bij  de registratiekamer.  

2 :    Alle door de website- eigenaar aan de Consument gevraagde ge-
        gevens worden uitsluitend  gebruik voor het afhandelen van de
        tussen de consument  en de website-eigenaar ontstane overeen-
       komsten

  3  :  Waneer de website-eigenaar de intentie heeft om de geregistreerde
        gegevens voor  een .ander doel te gebruiken zal de website-eigenaar
        de consument  om toestemming vragen .  
         
      
  4:   De website-eigenaar zal de consument dan ook uitdrukkelijk om
        toestemming vragen voor het  eventueel  toezenden van  gead-
        dresseerd  reclamematerial of het verstrekken van  persoonlijke
        gegevens van de consument aan derden. 
        

5 :   De website eigenaar biedt  de consument de mogelijkheid om de
      toezending van geadresseerd reclame-materiaal  al  dan  niet
      electronisch ,op elk moment stop te zetten. de website eigenaar 
      vermeld de uit te voeren  procedure daarvoor in  zijn  reclame-uiting. 
       

6  :  De door de website- eigenaar  geregistreerde gegevens zijn ter alle
       tijde zowel schriftelijk als  electronisch op  te  vragen waarna  deze 
       gegevens binnen  een  aanvaardbare  termijn zullen worden verstrekt.
       De  consument  heeft  het  recht  om  ten  alle  tijde  zijn  gegevens  te
       laten corrigeren  en al dan niet  te laten  verwijderen.